Temeljem članka 20. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 115/16), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pa tako i Općina Okučani, dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Od 01.01. 2018. godine uvodi se porez na nekretnine te se ukida komunalna naknada.

Obavještavaju se porezni obveznici: 

 • da je predmet oporezivanja nekretnina (bez obzira da li je legalizirana ili ne i bez obzira da li je u zoni ili izvan građevinske zone)
 • da se nekretninom smatra:
 1. stambeni prostor- za trajno i povremeno stanovanje,
 2. poslovni prostor – prema stvarnoj djelatnosti,
 3. garažni prostor,
 4. drugi pomoćni prostori – koji služe glavnom prostoru koji ima svoju svrhu (zajednički dijelovi/prostorije, ljetne kuhinje, zimski vrtovi…),
 5. ostali prostori bez namjene – izvedeni prostori, ali bez namjene, izgrađeni objekti bez poslovanja,
 6. građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
 7. neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja – izdani akti, ruševina i započeta gradnja.
 • da se ne smatraju nekretninama – kao predmetom oporezivanja :
 1. gospodarske zgrade – nisu stambeni, poslovni, garažni ni drugi pomoćni prostori, a nemaju namjenu – smještaj oruđa, smještaj stoke, pod uvjetom da nisu u djelatnosti (poslovni prostor),
 2. privremene građevine,
 3. opća dobra: ceste, komunalna infrastruktura,
 • da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje ( u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine) , ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,
 • da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,
 • da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem : vrijednosti boda (B) , koeficijent zone (Kz), koeficijent namjene (Kn), koeficijent stanja (Ks) i koeficijent dobi (Kd),
 • da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze ( tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika) , primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine,
 • da se rješenjem o porezu utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza i rokovi plaćanja.

Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju tijela JLS na području kojih se nekretnina nalazi i prihod je te JLS. Stoga je Općina Okučani obvezna tijekom 2017. godine ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama koje se nalaze na području Općine Okučani i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine.

Za prikupljanje podataka zadužen je Jedinstveni upravni odjel općine Okučani, koji ovim putem 

OBAVJEŠTAVA 

 vlasnike i korisnike nekretnina na području općine Okučani

da će DJELATNICI OPĆINE OKUČANI radi ustrojavanja i vođenja Evidencije, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, PRIKUPLJATI PODATKE NA TERENU 

do 31. listopada 2017. godine.

Člankom 59. Zakona o lokalnim porezima propisano je da ako porezni obveznik ne dostavi tražene podatke ili se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Jedinstveni upravni odjel općine Okučani, a koji su preuzeti od Ministarstva financija RH – Porezne uprave, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže Općina Okučani s najvišim koeficijentom utvrđenim Zakonom za stanje i dob nekretnine. 

Obrazac za dostavu podataka dostupan je na internetskoj stranici www.okucani.hr (u nastavku teksta), a može se dostaviti osobno predajom u općinu Okučani radnim danom u vremenu od 8:00 do 15:00 sati, zatim putem pošte na adresu Općina Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35430 Okučani, najkasnije do 31. listopada 2017. godine.

Pomoć u ispunjavanju obrasca, dodatne informacije i upute molimo da zatražite putem tel: 035/371-001, elektronički na e-mail:  www.okucani.hr ili osobno u zgradi Općine Okučani, II.kat.

OPĆINA OKUČANI – Jedinstveni upravni odjel

Dokument možete preuzeti klik na  Obrazac za dostavu podataka za porez na nekretnine