Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj / regionalnoj / samoupravi / Narodne novine broj 86/08 / načelnik općine Okučani dana 15. prosinca 2008. godine donio je ovaj

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU

Jedinstvenog upravnog odjela općine Okučani

Članak 1.

Upravne, stručne, administrativne, opće poslove i zadatke iz samoupravnog djelokruga općine Okučani i poslove državne uprave prenesene na općinu Okučani obavlja Jedinstveni upravni odjel općine Okučani.

Ovim pravilnikom utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, naziv i opis poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad u skladu sa statutom i općim aktima.

                                                                               Članak 2.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela upravlja PROČELNIK.

Članak 3.

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela općine Okučani dužni su poslove i radne zadatke obavljati pravovremeno i kvalitetno postupajući sukladno odredbama zakona, općih akata općine Okučani, odlukama Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva i uputama pročelnika, načelnika i zamjenika načelnika općine Okučani.

Članak 4.

U Jedinstvenom upravnom odjelu općine Okučani ima ukupno 6 / šest / radnih mjesta na koje se mogu rasporediti službenici:

  1. PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

LJILJANA CEBOCI

Tel. 035/371-001

Fax: 035/371-424

e-mail:  opcina.okucani.ljiljana@gmail.com

Rukovodi radom jedinstvenog upravnog odjela općine Okučani, raspisuje natječaj za prijem u službu, imenuje povjerenstvo koje provodi natječaj za prijem u službu, rješava u najsloženijim upravnim i drugim stvarima, prati stanje u područjima iz samoupravnog djelokruga općine, brine o pravovremenom provođenju odluka i zaključaka Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva, obavlja poslove stručnog nadzora i koordinira rad djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela, prati izmjene zakonskih propisa, brine se o pravovremenom usklađivanju akata i odluka sa izmijenjenim ili novim zakonskim propisima, izrađuje nacrte odluka i općih akta, obavlja poslove knjigovodstva, likvidature, blagajne, obračuna plaće, izrađuje nacrte proračuna, obavlja obračun materijalno-financijskog poslovanja, izrađuje bilancu, izrađuje polugodišnji i godišnji obračun i sva potrebna financijska izvješća, prati ostvarenje prihoda i planiranih rashoda, vrši fakturiranje usluga i korištenje poslovnog prostora i prati naplatu fakturiranih usluga, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika ili njegovog zamjenika.

  1. SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT

Samostalno vodi postupke i rješava u najsloženijim upravnim stvarima u prvostupanjskom postupku i rješava u upravnim stvarima u drugostupanjskom postupku, obavlja poslove upravnog nadzora, prati propise i stanja u odgovarajućim upravnim područjima i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera, priprema informacije i druge stručne materijale za potrebe Općinskog vijeća i poglavarstva, zastupa općinu Okučanima u sudskim predmetima, zemljišno-knjižnim predmetima i u svim ostalim postupcima u kojima je općina Okučani stranka u postupku, vodi poslove vezano za zaštitu i spašavanje, protupožarnu zaštitu i slično, obavlja i poslove iz djelokruga društvenih djelatnosti, socijalne zaštite i slično, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika općine, njegovog zamjenika ili pročelnika.

  1. TAJNIK OPĆINSKOG VIJEĆAOPĆINE OKUČANI 

Tel. 035/371-001

Fax: 035/371-424

Obavlja stručne i druge poslove vezano za rad Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva, u suradnji sa predsjednikom vijeća i poglavarstva predlaže dnevni red sjednica, obavlja tehničke poslove vezano za sazivanje sjednica, priprema i dostavlja potrebne materijale članovima vijeća i poglavarstva, brine se o izvršavanju zadataka koje se odnose tijela vijeća i poglavarstva i tijela mjesne samouprave, sudjeluje na sjednicama vijeća i poglavarstva, upozorava predsjednika vijeća i poglavarstva na zakonitost rada, izrađuje zapisnike sa sjednica vijeća i poglavarstva, izrađuje prijedloge odluka i zaključaka, izrađuje na vijeću ili poglavarstvu donesene odluke, zaključke, opće akte i iste dostavlja na javnu objavu te nadležnim djelatnicima odnosno tijelima na daljnju provedbu, sudjeluje u izradi plana rada vijeća i poglavarstva, priprema sjednice i sudjeluje u radu odbora i radnih tijela vijeća, prati izmjene i donošenje novih propisa iz samoupravnog djelokruga općina i poduzima odgovarajuće mjere radi provođenja istih, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika općine, njegovog zamjenika ili pročelnika.

  1. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE I

 PRAĆENJE PROSTORNOG PLANIRANJA 

RUŽA VIDOVIĆ

Tel. 035/371-001

Fax: 035/371-424

e-mail:  opcina.okucani.ruza@gmail.com

Obavlja poslove prikupljanja, evidentiranja, kontrole i obrade podataka iz svoga djelokruga rada, vodi razne očevidnike, predlaže mjere za unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša, vodi brigu o korištenju zemljišta i imovine općine Okučani, vodi poslove vezano za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, vodi postupke vezano za donošenje, izmjene i primjenu prostornih planova i sve ostale prostorno planske dokumentacije, izdaje potvrde, posebne uvjete u postupku ishođenja lokacijskih dozvola i potvrda glavnih projekata, izrađuje programe i potrebne aplikacije vezano za korištenje financijskih sredstava iz raznih fondova, sudjeluje na radionicama i seminarima vezano za izradu programa i raznih aplikacija, vodi poslove vezano za pripremu projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola radi izgradnje objekata i uređaja u vlasništvu općine Okučani, prati objavljene natječaje i kandidira izrađene aplikacije u cilju ishođenja potrebnih financijskih sredstava radi realizacije planiranih programa, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika općine, njegovog zamjenika ili pročelnika.

  1. ADMINISTRATIVNI TAJNIK

RUŽICA RENIĆ

Tel. 035/371-001

Fax: 035/371-424

e-mail:  opcina.okucani.zlatko@gmail.com

Obavlja poslove za potrebe načelnika vezano za prijem stranaka i telefonskih poruka, obavlja poslove prijepisa i umnožavanja akata za potrebe načelnika, prijem akata i vođenje potrebnih upisnika i očevidnika za potrebe načelnika, obavlja poslove arhiviranja stvorenih akata, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika općine, njegovog zamjenika ili pročelnika.

  1. DAKTILOGRAF

MARICA PUJIĆ

Tel. 035/371-001

Fax: 035/371-424

e-mail:  opcina.okucani.marica@gmail.com

Obavlja poslove prijepisa, diktata, umnožavanja materijala, kompletiranje materijala, prijem i otprema materijala i pošte, obavlja poslove zapisničara, vođenje propisanih očevidnika i upis u istih akata i pošte sukladno odredbama o uredskom poslovanju, vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa, obavljanje poslova platnoga prometa, obavljanja poslova vezano za evidenciju i naplatu komunalne naknade, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika općine, njegovog zamjenika ili pročelnika

Članak 5.

Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela općine Okučani imenuje se na temelju javno objavljenog natječaja kojega raspisuje načelnik općine Okučani.

Postupak natječaja za imenovanje provodi povjerenstvo koje imenuje načelnik i koje broji tri člana, a poslove obavlja sukladno odredbi članka 20. Zakona.

Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela općine Okučani rješenjem imenuje i razrješava načelnik općine Okučani.

Na sva pitanja vezano za prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značaja za rad i obveze djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela općine Okučani primijenit će se Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj / regionalnoj / samoupravi / narodne novine broj 86/08 /, te važeći Kolektivni ugovor.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Okučani / prečišćeni tekst /, klasa: 023-05/01-01/1, ur.broj: 2178/21-01-01-02 od 26. veljače 2001. godine

Ovaj pravilnik stupa na snagu 01. siječnja 2009. godine, a objavit će se na oglasnoj ploči općine Okučani. 

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA OKUČANI

OPĆINSKI NAČELNIK

————————————————-

Klasa: 023-01/01-08/ 77

Ur.broj: 2178/21-01-08-01 Općina Okučani Načelnik Aca Vidaković

Okučani, 15. prosinac 2008. god.