Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15), Općina Okučani objavljuje Prijedlog proračuna Općine Okučani za 2020. i projekcije Općinskog proračuna za 2020. i 2021. godinu.

Pravna osnova za donošenje Općinskog proračuna su  Zakon o proračunu („Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj: 127/17) i Statut Općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije „ broj: 10/09, 4/13, 3/18 i 7/18).

Zainteresirani građani mogu do 30. studenog 2019. godine staviti svoje primjedbe i prijedloge na prijedlog općinskog proračuna na adresu : Općina Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35430 Okučani ili na mail adresu: opcina.okucani@opcokucani.tclodu.hr