VIJEĆA MJESNIH ODBORA U OPĆINI OKUČANI


MJESNI ODBOR OKUČANI

1.Miroslav Lovrić, predsjednik ulica HVO br. 19, 3530 OKUČANI
2. Vladimir Debeljak, zamj. predsjednika Ulica Stjepana Radića br. 70, 3530 OKUČANI
3. Katica Horvat, član Ulica Grigora Viteza. 14, 3530 OKUČANI
4. Andrej Maras, članUlica Bl. Kard. A. Stepinca 81, 3530 OKUČANI
5. Nataša Vulić, član Ulica Ante Starčevića 3A, 3530 OKUČANI
6. Goran Lalić, član Ulica HVO br. 143 3530 OKUČANI
7. Jure Mandir, član Ulica Stjepana Radića 58, 3530 OKUČANI
8. Dragan Basarić, član Ulica Ante Starčevića 42, 3530 OKUČANI

MJESNI ODBOR BODEGRAJ-LAĐEVAC

1.Pavle Gubić, predsjednika Lađevac 8, 35430 OKUČANI
2. Petar Salamun, zamjenik predsjednika Bodegraj 22, 35430 OKUČANI
3.Vesna Salkić, član Bodegraj 103, 35430 OKUČANI
4. Kata Manzeta, član Lađevac 121, 35430 OKUČANI
5. Ivan Golem, član Bodegraj 169, 35430 OKUČANI
6. Zlatko Begić, član Bodegraj 112, 35430 OKUČANI
7. Vid Stojak, član Lađevac 22, 35430 OKUČANI
8. Petar Pujić, član Bodegraj 102, 35430 OKUČANI
9. Milorad Kočić, članLađevac 122, 35430 OKUČANI

MJESNI ODBOR CAGE – BENKOVAC

1.Krešimir Čolaković, predsjednika Cage 45C, 35430 OKUČANI
2. Kazimir Kljajić, zamjenik predsjednika Benkovac 27, 35430 OKUČANI
3. Davor Mamuza, član Cage 16, 35430 OKUČANI
4. Mario Prgomet, član Benkovac 80, 35430 OKUČANI
5. Ana Barišić, član Cage 121, 35430 OKUČANI
6. Luka Duspara, član Cage 30G, 35430 OKUČANI
7. Nada Jozić, član Cage 38, 35430 OKUČANI

MJESNI ODBOR TRNAKOVAC – BIJELA STIJENA

1. Marinko Šimić, predsjednika Trnakovac 4, 35430 OKUČANI
2. Josip Mijić, zamjenik predsjednika Trnakovac 30, 35430 OKUČANI
3. Ivan Lovrić, član Trnakovac 57, 35430 OKUČANI
4. Suzana Ošap, član Trnakovac 10, 35430 OKUČANI
5 Ivan Jelaš, član Bijela Stijena 43, 35430 OKUČANI
6. Anto Mamić, član Trnakovac 1A, 35430 OKUČANI
7. Nikica Matijević, član Trnakovac 41, 35430 OKUČANI
8. Milan Rađenović, član Trnakovac 39, 35430 OKUČANI

MJESNI ODBOR ROGOLJI (koji obuhvaća naseljena mjesta Gornji Rogolji. Donji Rogolji, Bobare, Lještani, Širinci, Mašićka Šagovina i Žuberkovac)

1.Vinka Žnidarčić, predsjednica Donji Rogolji 48, 35430 OKUČANI
2. Radovan Dobričić, zamjenik predsjednika Ljueštani 13, 35430 OKUČANI
3. Suzana Likić, član Donji Rogolji 14, 35430 OKUČANI
4. Pero Blatanić, član Gornji Rogolji 46, 35430 OKUČANI
5. Zoran Preradović, član Donji Rogolji 33, 35430 OKUČANI
6. Borivoje Angelovski, član Gornji Rogolji 48, 35430 OKUČANI
7. Jovan Trifunović, član Bobare 7, 35430 OKUČANI

MJESNI ODBOR VRBOVLJANI – ČOVAC

1. Marko Ljevar, predsjednikVrbovljani 2A, 35430 OKUČANI
2. Nada Dragičević, zamjenica predsjednika Vrbovljani 46, 35430 OKUČANI
3. Luka Tomić, član Čovac 1B, 35430 OKUČANI
4. Ivan Jularić, član Čovac 118, 35430 OKUČANI
5. Kaja Kljajić, član Vrbovljani 103, 35430 OKUČANI
6. Marinka Blažević, član Vrbovljani 165, 35430 OKUČANI
7. Miladin Savičić, član Čovac 78, 35430 OKUČANI

MJESNI ODBORI U OPĆINI OKUČANI

Početkom lipnja 2006.godine u općini Okučani su održani Izbori za Vijeća mjesnih odbora, na kojima je Hrvatska demokratska zajednica dobila apsolutnu većinu. U 6 Mjesnih odbora od 42 mandata HDZ je pripalo 31.

1. MO OKUČANI (Obuhvaća naseljeno mjesto Okučani)
1. Slavko Kutlić M.A. Relkovića – predsjednik
2. Stjepan Haluška A. Stepinca – zamjenik predsjednika
3. Slavko Krištić A. Starčevića
4. Željko Siladi A. Starčevića
5. Anka Posavac A. Starčevića
6. Oliver Ojdanić K. Kolba
7. Ksenija Bokulić A. Starčevića

2. MO BODEGRAJ – LAĐEVAC (Obuhvaća naseljena mjesta Bodegraj I Lađevac)

1. Ivanka Gregus Lađevac – predsjednica
2. Iva Rašić, Bodegraj – zamjenica predsjednice
3. Pavle Gubić Lađevac
4. Mirko Čumurdžić Lađevac
5. Vinko Brekalo Bodegraj
6. Mario Mijatović Lađevac

3. MO CAGE – BENKOVAC (Obuhvaća naseljena mjesta Cage I Benkovac)

1. Ivan Golub Cage – predsjednik
2. Mario Prgomet Benkovac – zamjenik predsjednika
3. Ivan Begić Cage
4. Tomo Jurinović Benkovac
5. Dijana Šalić Cage
6. Ilija Barišić Cage
7. Ivica Marušić Cage

4. MO VRBOVLJANI – ČOVAC (Obuhvaća naseljena mjesta Vrbovljane I Čovac)

1. Luka Tomić Čovac – predsjednik
2. Marko Ljevar Vrbovljani – zamjenik predsjednika
3. Zdravko Puđa Vrbovljani
4. Nenad Tovarić Čovac
5. Čedo Savičić Čovac
6. Rada Popović Čovac
7. Milan Rakonić Vrbovljani

5. MO TRNAKOVAC (Obuhvaća naseljena mjesta Trnakovac I Bijelu Stijenu)

1. Mirko Juroš Trnakovac – predsjednik
2. Gordana Vuković Trnakovac – zamjenik predsjednika
3. Nikola Knežević Trnakovac
4. Ivana Jelaš Bijela Stijena
5. Ante Jurilj Trnakovac
6. Dubravko Maričić Čaprginci
7. Željko Jurešić Trnakovac

6. MO ROGOLJI (Obuhvaća naseljena mjesta Gonje Rogolje, Donje Roboljem Lještane I Bobare).

1. Vojislav Mandić Gornji Rogolji – predsjednik
2. Dr. Danijel Marušić Donji Rogolji – zamjenik predsjednika
3. Zlatko Likić Donji Rogolji
4. Drago Vukasović Donji Rogolji
5. Zoran Preradović Donji Rogolji
6. Nedeljko vučković Bobare
7. Bojan Romanić Lještani

Zbog malog broja stanovnika-povratnika (njih samo desetak) u selima Širinci, Žuberkovac i Mašićka Šagovina, u kojima još uvijek nema uvjeta za stanovanje, nisu ni osnovani Mjesni odbori.

Budući da je obnova i povratak u tijeku, za očekivati je da će se u dogledno vrijeme i za ta tri sela osnovati Mjesni odbor.

 

pdfPOSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OKUČANI

Općinsko vijeće Općine Okučani je predstavničko tijelo građana i tijelo Općine Okučani koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Općine Okučani.

Broj članova predstavničkog tijela određuje se na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („ Narodne novine „ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19).

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četiri godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama ovog Zakona.

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremeni izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četiri godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno odredbama ovog Zakona.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi te svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću. Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Općinskog vijeća.

 

Općinsko vijeće donosi:

 • Statut Općine Okučani,
 • poslovnik o radu,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina čija ukupna vrijednost prelazi 0, 5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju
 • pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna,
 • odluku o promjeni granica Općine Okučani,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješuje predsjednike i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

  Sjednice Općinskog vijeća:
 • sjednice Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća,
 • sjednice Općinskog vijeća su javne,
 • rad sjednice Općinskog vijeća mogu pratiti građani, predstavnici udruga građana i predstavnici medija,
 • ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća odredit će broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

  Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 16/09, 16/13) detaljnije se uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednica, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća Općine Okučani.

Sukladno provedenim izborima za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, održanim 16. svibnja 2021. godine utvrđen je sljedeći sastav Općinskog vijeća Općine Okučani.

 

PREDSJEDNIK:

IVICA PIVAC (HDZ)

 

Potpredsjednik:

JOSIP AGATIĆ (HDZ)

 

Članovi:

HDZ

-BRANKO ŠIMONJI
-PERICA MARAS
-IVANA MIJATOVIĆ
-DRAGAN ŠIMIĆ
-MARINKA BLAŽEVIĆ
-MILAN VUČKOVIĆ
- ANITA MATIĆ
-MARIJA PRACHAR


SDP

- BORISLAV OJDANIĆ
- GORDANA KLJAIĆ


SDSS

-MILENKO EĆIMOVIĆ

 

 

2024. GODINA

 

- Poziv za dostavu ponuda - "Usluga vođenja projekta Zaželi - snaga zajednice"

 

- 1. pojašnjenja i izmjene Poziva

 

 

2023. GODINA

 

- Poziv za dostavu ponuda - Sanacija i uređenje Doma u Donjim Rogoljima

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

• Poziv za dostavu ponuda - Nabava i ugradnja sprava za fitness

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

• Poziv za dostavu ponuda - Nabava drugih obrazovnih materijala (dodatnih i pomoćnih radnih materijala za nastavu) za učenike Osnovne škole Okučani


• Prilog A - Ponudbeni list


• Prilog B - Troškovnik


• Prilog C - Popis isporuke robe

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2022. GODINA

 

• Poziv za dostavu ponuda - Nabava drugih obrazovnih materijala (dodatnih i pomoćnih radnih materijala za nastavu) za učenike Osnovne škole Okučani

• Prilog A - Ponudbeni list

• Prilog B - Troškovnik

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

              

               - Odluka o poništenju - Rekonstrukcija pješačke staze u Bodegraju

               - Zapisnik o otvaranju ponuda - Rekonstrukcija pješačke staze u Bodegraju

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: 035/371-001
Fax: 035/371-424
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
MARINA JURJEVIĆ, dipl. iur.
Tel: 035 371-001
e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-

 

STRUČNI SURADNIK ZA PRAČENJE PROSTORNOG PLANIRANJA
I POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
RUŽA VIDOVIĆ, ing.
Tel: 035 371-001
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-

 

STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE UPRAVNE POSLOVE
SANJA MARKANOVIĆ, bacc. admin. publ.
Tel: 035/371-001
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-

 

VIŠI REFERENT ZA PRORAČUN I FINANCIJE
SONJA BOŠNJAKOVIĆ, bacc. oec.
Tel: 035/371-001
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-

 

ADMINISTRATIVNI TAJNIK
RUŽICA RENIĆ

Tel: 035/371-001
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-

 

 

 

 

 

 

 

serv inf

 

TELEFONSKI VODIČ (pozivni broj 035)

Općina Okučani 371 001, 371 025

Policijska postaja 211 839

Župni ured Sv.Vida 371 888, 371 800

Ambulanta opće medicine 371 094, 371 577

Stomatološka ambulanta 371 633

Ljekarna 371 026

Osnovna škola 371 033, 371 087

Matični ured 371 002

Porezna uprava 371 145

HT – Telekom 371 020, 371 011

Hrvatske Ceste, Cestarija Okučani 378 001

Hrvatski Radio “Bljesak” 371 777, 371 444

Hrvatske šume, Okučani 371 007

Šumarski obrt "Gorje" vl.Marinko Ribić, Cage 44A, Okučani

Hrvatske željeznice, Prometni ured 371 048

FINA 371 077

Caffe bar “Antonija” 371 072

Croatia-osiguranje 371 015

INA, benzinska postaja 371 063

Kamen-Psunj 371 185, 371 202

“Klas” s tovilištem 371 305

Kornet 371 699

PBZ Podružnica Novska, Ispostava Okučani 371 093

Restaurant “Park” 371 096

Veterinarska stanica 371 022

Zagrebačka banka, Ispostava Okučani 371 251, 371 302

Dječiji vrtić 371 090

Dom hrvatskih branitelja 371 028

Mladež HDZ-a 371 001

SD Forum 371 591

 

nacelnik aca vidakovic

Aca Vidaković

tel: 035 371 001

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Zamjenik načelnika iz reda srpske nacionalne manjine: Siniša Martinović

 

 

 

 

 

 

hr sb ok

 

hrsb ok

 

hr sb ok1

 

Prihvaćena: 14. rujna 1999. Odobrena: 26. svibnja 1999.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome heraldički stilizirana munja.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.

Opis grba: Grb općine ima lik polukrugog štita (klasični oblik). Unutar grba koji je plave boje heraldički je stilizirana munja (bljesak). (Čl. 7, Odluka, 1999; Čl. 6, Statut, 2009.)

Opis zastave: Zastava općine je jednobojne plave boje, tamnije u odnosu na plavu boju grba. Omjer širine i duljine zastave je 1:2. U sredini zastave na sjecištu dijagonala je grb Okučana obrubljen žutom bojom. (Čl. 10, Odluka, 1999; Čl. 6, Statut, 2009.)

Grb je u plavom polju munja. Ovaj heraldički simbol predstavlja munju odnosno trijasak groma, a naslijeđen je od klasičnog amblema Jupitera. Odnosi se na operaciju Bljesak kojom je 1995. godine oslobođeno ovo područje. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava plavi je gonfalon trokutastog kraja sa zlatnim resama, s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad i grančicama hrasta i lipe ispod.

IZVOR

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme