Općinsko vijeće

 

pdfPOSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OKUČANI

Općinsko vijeće Općine Okučani je predstavničko tijelo građana i tijelo Općine Okučani koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Općine Okučani.

Broj članova predstavničkog tijela određuje se na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („ Narodne novine „ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19).

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četiri godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama ovog Zakona.

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremeni izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četiri godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno odredbama ovog Zakona.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi te svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću. Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Općinskog vijeća.

 

Općinsko vijeće donosi:

 • Statut Općine Okučani,
 • poslovnik o radu,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina čija ukupna vrijednost prelazi 0, 5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju
 • pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna,
 • odluku o promjeni granica Općine Okučani,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješuje predsjednike i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

  Sjednice Općinskog vijeća:
 • sjednice Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća,
 • sjednice Općinskog vijeća su javne,
 • rad sjednice Općinskog vijeća mogu pratiti građani, predstavnici udruga građana i predstavnici medija,
 • ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća odredit će broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

  Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 16/09, 16/13) detaljnije se uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednica, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća Općine Okučani.

Sukladno provedenim izborima za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, održanim 16. svibnja 2021. godine utvrđen je sljedeći sastav Općinskog vijeća Općine Okučani.

 

PREDSJEDNIK:

IVICA PIVAC (HDZ)

 

Potpredsjednik:

JOSIP AGATIĆ (HDZ)

 

Članovi:

HDZ

-BRANKO ŠIMONJI
-PERICA MARAS
-IVANA MIJATOVIĆ
-DRAGAN ŠIMIĆ
-MARINKA BLAŽEVIĆ
-MILAN VUČKOVIĆ
- ANITA MATIĆ
-MARIJA PRACHAR


SDP

- BORISLAV OJDANIĆ
- GORDANA KLJAIĆ


SDSS

-MILENKO EĆIMOVIĆ

 

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme