Vijeće SNM

 

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI OKUČANI

 

SJEDIŠTE: Okučani Bl. kar. A. Stepinca 11 tel. 035/371-156

PREDSJEDNIK: SINIŠA MARTINOVIĆ

ZAMJ. PREDSJEDNIKA: NADA DRAGIČEVIĆ

UREDOVNI DAN: Svakog petka od 10 sati

 

SNM

ZGRADA U KOJOJ DJELUJE VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI OKUČANI

 

U cilju zaštite i promicanja kulture i drugih vrednota pripadnika nacionalne manjine, u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u općini Okučani već dulje vrijeme djeluje Vijeće srpske nacionalne manjine.

 

vsnm 2023 1

vsnm 2023 2

 

Na tememlju članka 11. Zakona o udrugama (“Narodne novine” br. 88/01,11/02) Vijeće srpske nacionalne manjine u općini Okučani na sjednici održanoj 11. srpnja 2003.g. donijelo je

S T A T U T
VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI OKUČANI

1. OPĆE ODREDBEČlanak 1.Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Vijeće srpske nacionalne manjine u općini Okučani (u daljnjem tekstu Vijeće); zastupanje, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, tijelima vijeća njihovom sastavu, izboru, opozivu, ovlastima, te načinu odlučivanja.
Statut može sadržavati i odredbe; o imovini, načinu stjecanja imovine i drugim pitanjima od značaja za Vijeće.

Članak 2.

Puni naziv Vijeća je: Vijeće srpske nacionalne manjine u općini Okučani.
Uz puni naziv na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu navodi se i naziv na jeziku i pismu nacionalne manjine koja je osnovala Vijeće.
Oznaka nacionalne manjine je – Vijeće srpske nacionalne manjine u općini Okučani.
Sjedište Vijeća je u Okučanima.
Vijeće djeluje na području općine Okučani.
Vijeće zastupa predsjednik Vijeća.

Članak 3.

Radi usklađivanje ili unapređivanja zajedničkih interesa Vijeće može osnivati koordinacije vijeća nacionalnih manjina ili im pristupati.

Članak 4.

Vijeće ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm koji je obodno ispisan punim nazivom, a u sredini je pečat i oznaka sjedišta Vijeća.

Članak 5.

Rad Vijeća je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim izvješćem pripadnika i udruga nacionalne manjine.
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama Vijeća i izvještavati javnost o radu Vijeća i njegovih tijela.
Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Vijeće može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Vijeće.
Vijeće po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informinranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima izdavačkoj djelatnosti.

2. DJELOKRUG VIJEĆA PRAVA I OBVEZE ČLANOVA VIJEĆA

Članak 6.

Cilj Vijeća je zaštita i promicanje interesa pripadnika nacionalnih manjina u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Ostvarivanje cilja Iz stavka 1. ovog članka Vijeće ostvaruje se:

o predlaganjem tijelima jedinice samouprave mjera za unapređivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose:
o isticanjem kandidata za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samopurave
o obavještavanjem o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinica samouprave, a tiče se položaja nacionalne manjine

davanjem mišljenja i prijedloga na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini naminjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja organiziranjem savjetovanja, te kroz druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva u skladu sa programom rada Vijeća

Članak 7.
Prava i obveze članova Vijeća su:
o da biraju i budu birani u tijela Vijeća
o da budu obaviješteni o radu Vijeća i doprinose ostvarivanju njegove djelatnosti
o da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Vijeća
o da čuvaju i podižu ugled Vijeća

3. RAD VIJEĆA

Članak 8.

Radna tijela Vijeća su:

1. Predsjednik Vijeća
2. Komisija za financijska pitanja

Vijeće može imati i druga tijela, prema posebnoj odluci
Članovi radnih tijela biraju se i razriješuju nadpolovičnom većinom svih članova Vijeća.
Radna tijela sama biraju svog predsjednika iz reda svojih članova.

Članak 9.

Vijeće saziva predsjednik Vijeća pisanim pozivom članovima najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.
Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.
Izuzetno od stavka 1. Ovog članka u hitnim slučajevima Vijeće se može sazvati i u kraćem roku uz dostavu materijala neposredno na sjednici.

Članak 10.

O sjednicama Vijeća i njegovim radnim tijelima vodi se zapisnik.
Skraćeni zapisnik s popisom prisutnih i odsutnih članova Vijeća te donijetim zaključcima ili odlukama verificira se na prvoj slijedećoj sjednici Vijeća.
Zapisnik obvezatno potpisuju predsjednik Vijeća ili osoba koja se je sjednici predsjedavala te zapisničar.

Članak 11.

Sjednice Vijeća održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Najmanje 1/3 članova Vijeća ima pravo pisanim putem tražiti od predsjednika Vijeća sazivanje sjednice.
Ukoliko predsjednik Vijeća iz neopravdanih razloga ne želi sazvati sjednicu Vijeća, sjednicu može sazvati 1/3 svih članova Vijeća, koja pri odluci o sazivanju određuju ime osobe koja će u njihovo ime sazvati sjednicu.
Odluka o sazivanju sjednice od strane članova Vijeća mora biti obrazložena i priložena pozivu za sjednicu.

Članak 12.

Sjednici Vijeća koju su sazvali članovi Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća ili njegov zamjenik ako su prisutni na sjednici. U suprotnom, sjednici predsjedava osoba koja je potpisala poziv za sjednicu ili osoba koju članovi izaberu većinom glasova prisutnih članova.
Vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna nadpolovična većina svih članova vijeća.
Ukoliko sjednici ne pristupi polovina članova, predsjednik saziva novu sjednicu u roku od 3 dana.
Statut, program rada, financijski plan i završni račun Vijeće donosi većinom glasova svih članova (prema odredbi članka 27. st. 3. Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama).

Članak 13.

Vijeće donosi:
o Statut i njegove izmjene i dopune
o Program rada
o Donosi financijski plan i usvaja završni račun
o Odlučuje o udruživanju s drugim vijećima odnosno formiranju koordinacije
o Odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Vijeća utvrđenim Statutom

Vijeće surađuje s jedinicom lokalne samouprave za područje koje je Vijeće osnovano i ima pravo zahtjevati od jedinice da ih obavjesti o svim onim radnjama koje su usmjerene pripadnicima nacionalnih manjina.
Financijski plan i završni račun donosi se na prijedlog Komisije za financijska pitanja.

Članak 14.

Predsjednik Vijeća osigurava pravilan i zakonit rad Vijeća.
Predsjednik Vijeća: zastupa Vijeće i predsjeda sjednicama Vijeća, saziva sjednice Vijeća i predlaže dnevni red, provodi odluke Vijeća, obavlja druge poslove.
Vijeće na jednak način izabire i osobu koja će zamjenjivati predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti te obavlja druge poslove po ovlasti predsjednika.
Predsjednik Vijeća može se razriješiti dužnosti na prijedlog najmanje 1/3 svih članova Vijeća.

Članak 15.

Članovi Vijeća nacionalne manjine svoje dužnosti obavljaju na dragovoljnoj osnovi i s pažnjom dobrog gospodara.
Kada Vijeće razriješi predsjednika vijeća njegove poslove do izbora novog predsjednika obavlja zamjenik.

Članak 16.

Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika u roku 30 dana od dana donošenja odluke o razrješenju.
Ukoliko vijeće ne izabere predsjednika u roku iz stavka 1. ovog članka o nastaloj situaciji obavijestiti će savjet za nacionalne manjine.

Članak 17.

Članovi Vijeća iz sredstava Vijeća mogu primati samo naknadu troškova koje su imali u obavljanju poslova za Vijeće i nagradu za mjesečno ili neko drugo razdoblje ako to odobri i do visine koju odobri ministar nadležan za poslove opće uprave.

Članak 18.

Imovinu Vijeća čine prihodi koje Vijeće ostvaruje od:
o dotacija
o poklona
o nasljedstva
o dotacija iz državnog proračuna
o dotacija iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području na kojem Vijeće djeluje
o sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad Vijeća
o ostali prihodi sukladno Zakonu o udrugama

Sredstva se mogu koristiti samo za djelatnosti i poslove od značaja za nacionalnu manjinu utvrđene u programu rada Vijeća nacionalne manjine.

Članak 19.

Vijeće upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.
Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koje se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.
Predsjednik Vijeća ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom Vijeća.

3. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 20.
Statut je temeljni opći akt Vijeća i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
Tumačenje odredaba Statuta daje Vijeće.
Sva pitanja koja nisu uređena Statutom uređuju se Poslovnikom Vijeća (ako to Vijeća ocjenjuju potrebnim).

Članak 21.

Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA OPĆINA OKUČANI
VIJEĆE
SRPSKE NACIONALNE
MANJINE U OPĆINI OKUČANIKlasa: 016-01/03-01/02
Urbr: 2178/21-01-03-01


Okučani, 11. srpnja 2003.godinePREDSJEDNIK VIJEĆA Slavko Orobabić


U Okučanima aktivno djeluje i SKD “PROSVJETA” pododbor Okučani.

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme