Knjižnica

 

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA OKUČANI

 

knjiznica

 

 

RAVNATELJICA: Dijana Kašljević

Tel. 035/371-445

RADNO VRIJEME: ponedjeljak – petak, od 07:00 do 15:00 sati

Osim KNJIŽNICE koja djeluje pri Osnovnoj školi OKUČANI u općini Okučani postoji NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA KOJA JE DO 2007. GODINE BILA U SASTAVU Općine Okučani, a na temelju Odluke općinskog vijeća 12. travnja 2007. godine se je osamostalila.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE OKUČANI

 

pdfObavijest o testiranju kandidata za izbor i imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Okučani

pdfUpute i obavijesti kandidatima

 

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE OKUČANI

Temeljem članka 20. stavka 3. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 17/19, 98/19 i 144/22), članka 13. Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Okučani („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 44/20), članka 34. Statuta Općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 10/09, 4/13, 3/18, 7/18 i 14/21) i Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja narodne knjižnice i čitaonice Okučani („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 7/23) Općinsko vijeće Općine Okučani raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE OKUČANI

UVJETI
Broj izvršitelja: 1 (jedan)
Vrsta radnog odnosa: na određeno vrijeme od četiri godine
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Mjesto rada: Okučani
Natječaj vrijedi 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama (natječaj je objavljen 29. 3. 2023. godine)

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FINANCIJSKI PLANOVI I IZVJEŠTAJI

 

2024. GODINA


ex  Isplate iz proračuna - travanj 2024.

Isplate iz proračuna - ožujak 2024.ex

 

exIsplate iz proračuna - veljača 2024.

 

exIsplate iz proračuna - siječanj 2024.

 

exFinancijski plan Narodne knjižnice i čitaonice Okučani 2024.-2026.

 

wordObrazloženje financijskog plana za 2024. godinu

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2023. GODINA

 

exFinancijski izvještaj 01-12/2023.


pdfReferentna stranica

 

wordBilješke uz godišnji financijski izvještaj

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022. GODINA

 

exFinancijski izvještaj 01-12/2022.

 

pdfReferentna stranica

 

wordBilješke uz godišnji financijski izvještaj

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2021. GODINA

 

exFinancijski izvještaj 01-12/2021

 

pdfPotvrda FINA

 

wordBilješke uz godišnji financijski izvještaj

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020. GODINA

exFinancijski izvještaj 01-12/2020

pdfPotvrda FINA

wordBilješke uz godišnji financijski izvještaj

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019. GODINA

 

wordBilješke uz financijsko izvješće za 2019. – Knjižnica


exFinancijsko izvješće za 2019. – Knjižnica

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju članka 9. i 53. Zakona o knjižnicama / Narodne novine broj 105/97 i 104/00/, članka 24. Statuta općine Okučani / Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 3/02, 4/03, 8/04, 5/05 / i članka 48. Poslovnika Općinskog vijeća općine Okučani / Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 3/02 /, Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 15. sjednici održanoj dana 12. travnja 2007. godine donijelo je

O D L U K U

o osamostaljivanju Narodne knjižnice i čitaonice Okučani

Članak 1.

Narodna knjižnica i čitaonica Okučani izdvaja se iz sastava općine Okučani i osamostaljuje se kao javna ustanova pod nazivom “ Narodna knjižnica i čitaonica Okučani “

Članak 2.

Sjedište narodne knjižnice i čitaonice Okučani jeTrg dr. Franje Tuđmana 1, Okučani

Članak 3.

Djelatnost Narodne knjižnice i čitaonice Okučani obuhvaća sve djelatnosti koje su naznačene i propisane odredbom članka 6. Zakona o knjižnicama.

Članak 4.

Narodnom knjižnicom i čitaonicom upravlja ravnatelj.Ravnatelj Narodne knjižnice i čitaonice organizira rad i poslovanje knjižnice, predlaže plan i program rada, predstavlja i zastupa knjižnicu u tjelima državne i sudske vlasti, potpisnik je financijske dokumentacije, odgovara za zakonitost rada knjižice i obavlja i druge poslove i radne zadatke predviđene zakonom i Statutom.

Članak 5.

Sredstva za rad Narodne knjižnice i čitaonice Okučani osiguravaju se u proračunu općine Okučani.Narodna knjižnica i čitaonica Okučani sredstva za rad može stjecati i od ministarstava, obavljanjem vlastite djelatnosti, potporama sponzora, darovanjima i na druge načine sukladno odredbama zakona i statuta.

Dobit ostvarenu kroz rad može se uz suglasnot Općinskog vijeća upotrijebiti za nabavu knjižne građe, opreme i sredstava za rad.

Članak 6.

Općina Okučani kao jedini osnivač Narodna knjižnica i čitaonica Okučani ima prema istoj sva prava i obveze sukladno odredbama Zakona o knjižnicama.Za svoje obveze Narodna knjižnica i čitaonica Okučani odgovara cjelokupnom svojom imovinom, a općina Okučani solidarno odgovara za sve obveze Narodna knjižnica i čitaonica Okučani.
Članak 7.

Ustrojstvo, način rada, ovlasti i upravljanje Narodnom knjižnicom i čitaonicom Okučani, te druga pitanja od značaja za obavljanje poslova pobliže se uređuju Statutom i drugim općim aktom u skladu sa Statutem i ovom odlukom.Statut Narodne knjižnice i čitaonice donosi na prijedlog ravnatelja Općinsko vijeće općine Okučani.

Članak 8.

Rad Narodne knjižnice i čitaonice Okučani je javan, o javnosti rada skrbi ravnatelj.Ravnatelj Narodna knjižnica i čitaonica Okučani dužan je najmanje jednom godišnje podijeti Općinskom poglavarstvu i Općinskom vijeću općine Okučani izvješće o radu, stanju knjižne građe i financijskim pokazateljima rada knjižnice.

Članak 9.

Narodna knjižnica i čitaonica Okučani i dalje će koristiti za obavljanje svoje djelatnosti prostor koji je i do sada koristila, a sva oprema i imovina koja se nalazi u istom prostoru prenosi se u vlasništvo knjižnice.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.
OPĆINA OKUČANI OPĆINSKO VIJEĆE

——————————–

Klasa: 023-05/01-07/12
Ur. broj: 2178/21-02-07-01
Okučani, 12. travanj 2007. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Pivac

 

 

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme