IZVJEŠĆA

2020. GODINA

 

wordZaključak o usvajanju izvršenja financijskog provođenja Odluke o Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.g.

 

wordIzvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2020. godinu

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

pdf  Troškovnik - dimnjačarske usluge

 

Komunalno gospodarstvo je cjelovit sustav obavljanja komunalnih djelatnosti, građenja i održavanja komunalne infrastrukture te održavanje komunalnog reda na području jedinica lokalne samouprave.

Komunalnu infrastrukturu čine: nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta,  javne garaže, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja i krematoriji na grobljima, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Osim navedenih građevina, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i druge građevine komunalne infrastrukture, ako služe za obavljanje komunalne djelatnosti.

Građenje i održavanje komunalne infrastrukture financira se iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, cijene komunalne usluge, naknade za koncesiju, proračuna jedinice lokalne samouprave, fondova Europske unije, ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i iz donacija.

Komunalna infrastruktura gradi se i održava u skladu s programima građenja i održavanja komunalne infrastrukture koje donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, ili u skladu s ugovorom ili drugim aktom određenim posebnim zakonom.

Zakoni

·   Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18, 32/20)

Odluke:

 


 

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI OKUČANI

 

SJEDIŠTE: Okučani Bl. kar. A. Stepinca 11 tel. 035/371-156

PREDSJEDNIK: SINIŠA MARTINOVIĆ

ZAMJ. PREDSJEDNIKA: RANKA LONČAREVIĆ

UREDOVNI DAN: Svakog petka od 10 sati

 

SNM

ZGRADA U KOJOJ DJELUJE VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI OKUČANI

 

U cilju zaštite i promicanja kulture i drugih vrednota pripadnika nacionalne manjine, u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u općini Okučani već dulje vrijeme djeluje Vijeće srpske nacionalne manjine

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI OKUČANI /Treći saziv/

1. SINIŠA MARTINOVIĆ , ulica HVO br. 11, predsjednik
2. RANKA LONČAREVIĆ, A. Strčevića 51, zamjenica predsjednika
3. DRAGANA RAŽOKRAK, Benkovac 19
4. NIKOLA LONČAREVIĆ, A. Strčevića 51
5. MOMČILO DOJIĆ, Cage 134
6. MILENKO SUVAJAC, A. Strčevića 67a
7. LJUBAN DŽAMBAS, Bodegraj 207
8. VOJISLAV MANDIĆ, Gornji Rogolji 50
9. ZORAN RUDEŠ, bl. kard. A. Stepinca 80b
10.EUFIMIJA RELIĆ, bl. kard. A. Stepinca 19

Prva konstituirajuća sjednica Vijeća srpske nacionalne manjine u općini Okučani održana je 11. srpnja 2003. godine kada je za prvog predsjednika izabran Slavko Orobabić, a za zamjenika Sreto Vučković. Na toj sjednici je donesen i Statut vijeća srpske nacionalne manjine.

Nakon isteka mandata prvog saziva vijeća srpske nacionalne manjine u općini Okučani, 17. lipnja 2007. godine su održani izbori.

Nakon utvrđenih rezultata glasovanja na izborima za članove Vijeća srpske nacinalne manjine u općini Okučani koji su održani dana 17. lipnja 2007. godine na pet biračkih mjesta na području općine Okučani od ukupno upisanih 869 birača, glasovalo je 228 birača, što iznosi 26,2 %.

Važećih listića bilo je 210, a nevažećih listića bilo je 17 što iznosi 7,45 %.

Predloženi kandidati dobili su slijedeći broj važećih glasova:

Ime i prezime Adresa Broj glasova

1. MILORAD BJELIĆ, Lađevac 44, Okučani 91
2. MOMČILO DOJIĆ, Cage 134, Okučani 112
3. LJUBAN DŽAMBAS, Bodegraj 207, Okučani 156
4. ĐORĐE ĐURIČIĆ, Stjepana Radića 7, Okučani 101
5. ŽIVKO GAJIĆ, Ante Starčevića 111, Okučani 81
6. BRANKO LAZIĆ, Cage 70, Okučani 37
7. NIKOLA LONČAREVIĆ, Ante Starčevića 51, Okučani 109
8. RANKA LONČAREVIĆ, Ante Starčevića 51, Okučani 93
9. JOCO LUKIĆ, Vrbovljani 62, Okučani 68
10. BOGDAN MARIĆ, Čovac 90, Okučani 73
11. SAVKA MARINKOVIĆ, Kralja Tomislava, 6, Okučani 56
12. MILAN NINKOVIĆ, 121. Brigade HV 2, Okučani 82
13. MILENA NOGIĆ, 121. Brigade HV 4, Okučani 86
14. ARAN OGORELICA, Vrbovljani 88, Okučani 85
15. SIMO POČUČA, Bodegraj 51, Okučani 105
16. MILAN RAKONJIĆ, Vrbovljani 19, Okučani 78
17. MILENKO SUVAJAC, Srbin, Ante Starčevića 57a, Okučani 123
18. MILAN ŠUĆUROVIĆ, Srbin, Ante Starčevića 3, Okučani 89
19. DRAGO VUKASOVIĆ, Srbin, Donji Rogolji 53, Okučani 68

Na osnovi rezultata glasovanja članovi VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI OKUČANI su:

1. LJUBAN DŽAMBAS, Bodegraj 207, Okučani 156
2. MILENKO SUVAJAC, Srbin, Ante Starčevića 57a, Okučani 123
3. MOMČILO DOJIĆ, Cage 134, Okučani 112
4. NIKOLA LONČAREVIĆ, Ante Starčevića 51, Okučani 109
5. SIMO POČUČA, Bodegraj 51, Okučani 105
6. ĐORĐE ĐURIČIĆ, Stjepana Radića 7, Okučani 101
7. RANKA LONČAREVIĆ, Ante Starčevića 51, Okučani 93
8. MILORAD BJELIĆ, Lađevac 44, Okučani 91
9. MILAN ŠUĆUROVIĆ, Srbin, Ante Starčevića 3, Okučani 89
10. MILENA NOGIĆ, 121. Brigade HV 4, Okučani 86

Konstituirajuća sjednica je doržana 10. kolovoza 2007. godine na kojoj je za predsjednika s četverogodišnjim mandatom izabran MILAN ŠUĆUROVIĆ, a za zamjenika ĐORĐE ĐURIČIĆ.

Na tememlju članka 11. Zakona o udrugama (“Narodne novine” br. 88/01,11/02) Vijeće srpske nacionalne manjine u općini Okučani na sjednici održanoj 11. srpnja 2003.g. donijelo je

S T A T U T
VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI OKUČANI

1. OPĆE ODREDBEČlanak 1.Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Vijeće srpske nacionalne manjine u općini Okučani (u daljnjem tekstu Vijeće); zastupanje, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, tijelima vijeća njihovom sastavu, izboru, opozivu, ovlastima, te načinu odlučivanja.
Statut može sadržavati i odredbe; o imovini, načinu stjecanja imovine i drugim pitanjima od značaja za Vijeće.

Članak 2.

Puni naziv Vijeća je: Vijeće srpske nacionalne manjine u općini Okučani.
Uz puni naziv na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu navodi se i naziv na jeziku i pismu nacionalne manjine koja je osnovala Vijeće.
Oznaka nacionalne manjine je – Vijeće srpske nacionalne manjine u općini Okučani.
Sjedište Vijeća je u Okučanima.
Vijeće djeluje na području općine Okučani.
Vijeće zastupa predsjednik Vijeća.

Članak 3.

Radi usklađivanje ili unapređivanja zajedničkih interesa Vijeće može osnivati koordinacije vijeća nacionalnih manjina ili im pristupati.

Članak 4.

Vijeće ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm koji je obodno ispisan punim nazivom, a u sredini je pečat i oznaka sjedišta Vijeća.

Članak 5.

Rad Vijeća je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim izvješćem pripadnika i udruga nacionalne manjine.
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama Vijeća i izvještavati javnost o radu Vijeća i njegovih tijela.
Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Vijeće može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Vijeće.
Vijeće po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informinranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima izdavačkoj djelatnosti.

2. DJELOKRUG VIJEĆA PRAVA I OBVEZE ČLANOVA VIJEĆA

Članak 6.

Cilj Vijeća je zaštita i promicanje interesa pripadnika nacionalnih manjina u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Ostvarivanje cilja Iz stavka 1. ovog članka Vijeće ostvaruje se:

o predlaganjem tijelima jedinice samouprave mjera za unapređivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose:
o isticanjem kandidata za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samopurave
o obavještavanjem o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinica samouprave, a tiče se položaja nacionalne manjine

davanjem mišljenja i prijedloga na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini naminjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja organiziranjem savjetovanja, te kroz druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva u skladu sa programom rada Vijeća

Članak 7.
Prava i obveze članova Vijeća su:
o da biraju i budu birani u tijela Vijeća
o da budu obaviješteni o radu Vijeća i doprinose ostvarivanju njegove djelatnosti
o da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Vijeća
o da čuvaju i podižu ugled Vijeća

3. RAD VIJEĆA

Članak 8.

Radna tijela Vijeća su:

1. Predsjednik Vijeća
2. Komisija za financijska pitanja

Vijeće može imati i druga tijela, prema posebnoj odluci
Članovi radnih tijela biraju se i razriješuju nadpolovičnom većinom svih članova Vijeća.
Radna tijela sama biraju svog predsjednika iz reda svojih članova.

Članak 9.

Vijeće saziva predsjednik Vijeća pisanim pozivom članovima najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.
Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.
Izuzetno od stavka 1. Ovog članka u hitnim slučajevima Vijeće se može sazvati i u kraćem roku uz dostavu materijala neposredno na sjednici.

Članak 10.

O sjednicama Vijeća i njegovim radnim tijelima vodi se zapisnik.
Skraćeni zapisnik s popisom prisutnih i odsutnih članova Vijeća te donijetim zaključcima ili odlukama verificira se na prvoj slijedećoj sjednici Vijeća.
Zapisnik obvezatno potpisuju predsjednik Vijeća ili osoba koja se je sjednici predsjedavala te zapisničar.

Članak 11.

Sjednice Vijeća održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Najmanje 1/3 članova Vijeća ima pravo pisanim putem tražiti od predsjednika Vijeća sazivanje sjednice.
Ukoliko predsjednik Vijeća iz neopravdanih razloga ne želi sazvati sjednicu Vijeća, sjednicu može sazvati 1/3 svih članova Vijeća, koja pri odluci o sazivanju određuju ime osobe koja će u njihovo ime sazvati sjednicu.
Odluka o sazivanju sjednice od strane članova Vijeća mora biti obrazložena i priložena pozivu za sjednicu.

Članak 12.

Sjednici Vijeća koju su sazvali članovi Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća ili njegov zamjenik ako su prisutni na sjednici. U suprotnom, sjednici predsjedava osoba koja je potpisala poziv za sjednicu ili osoba koju članovi izaberu većinom glasova prisutnih članova.
Vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna nadpolovična većina svih članova vijeća.
Ukoliko sjednici ne pristupi polovina članova, predsjednik saziva novu sjednicu u roku od 3 dana.
Statut, program rada, financijski plan i završni račun Vijeće donosi većinom glasova svih članova (prema odredbi članka 27. st. 3. Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama).

Članak 13.

Vijeće donosi:
o Statut i njegove izmjene i dopune
o Program rada
o Donosi financijski plan i usvaja završni račun
o Odlučuje o udruživanju s drugim vijećima odnosno formiranju koordinacije
o Odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Vijeća utvrđenim Statutom

Vijeće surađuje s jedinicom lokalne samouprave za područje koje je Vijeće osnovano i ima pravo zahtjevati od jedinice da ih obavjesti o svim onim radnjama koje su usmjerene pripadnicima nacionalnih manjina.
Financijski plan i završni račun donosi se na prijedlog Komisije za financijska pitanja.

Članak 14.

Predsjednik Vijeća osigurava pravilan i zakonit rad Vijeća.
Predsjednik Vijeća: zastupa Vijeće i predsjeda sjednicama Vijeća, saziva sjednice Vijeća i predlaže dnevni red, provodi odluke Vijeća, obavlja druge poslove.
Vijeće na jednak način izabire i osobu koja će zamjenjivati predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti te obavlja druge poslove po ovlasti predsjednika.
Predsjednik Vijeća može se razriješiti dužnosti na prijedlog najmanje 1/3 svih članova Vijeća.

Članak 15.

Članovi Vijeća nacionalne manjine svoje dužnosti obavljaju na dragovoljnoj osnovi i s pažnjom dobrog gospodara.
Kada Vijeće razriješi predsjednika vijeća njegove poslove do izbora novog predsjednika obavlja zamjenik.

Članak 16.

Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika u roku 30 dana od dana donošenja odluke o razrješenju.
Ukoliko vijeće ne izabere predsjednika u roku iz stavka 1. ovog članka o nastaloj situaciji obavijestiti će savjet za nacionalne manjine.

Članak 17.

Članovi Vijeća iz sredstava Vijeća mogu primati samo naknadu troškova koje su imali u obavljanju poslova za Vijeće i nagradu za mjesečno ili neko drugo razdoblje ako to odobri i do visine koju odobri ministar nadležan za poslove opće uprave.

Članak 18.

Imovinu Vijeća čine prihodi koje Vijeće ostvaruje od:
o dotacija
o poklona
o nasljedstva
o dotacija iz državnog proračuna
o dotacija iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području na kojem Vijeće djeluje
o sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad Vijeća
o ostali prihodi sukladno Zakonu o udrugama

Sredstva se mogu koristiti samo za djelatnosti i poslove od značaja za nacionalnu manjinu utvrđene u programu rada Vijeća nacionalne manjine.

Članak 19.

Vijeće upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.
Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koje se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.
Predsjednik Vijeća ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom Vijeća.

3. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 20.
Statut je temeljni opći akt Vijeća i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
Tumačenje odredaba Statuta daje Vijeće.
Sva pitanja koja nisu uređena Statutom uređuju se Poslovnikom Vijeća (ako to Vijeća ocjenjuju potrebnim).

Članak 21.

Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA OPĆINA OKUČANI
VIJEĆE
SRPSKE NACIONALNE
MANJINE U OPĆINI OKUČANIKlasa: 016-01/03-01/02
Urbr: 2178/21-01-03-01


Okučani, 11. srpnja 2003.godinePREDSJEDNIK VIJEĆA Slavko Orobabić


U Okučanima aktivno djeluje i SKD “PROSVJETA” pododbor Okučani.

 

 

 

 

 

 

 

Tel: 035/371-001
Fax: 035/371-424
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

STRUČNI SURADNIK ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE I PRAĆENJE PROSTORNOG PLANIRANJA

RUŽA VIDOVIĆ
Tel: 035/371-001
Fax: 035/371-424
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE

SONJA BOŠNJAKOVIĆ
Tel: 035/371-001
Fax: 035/371-424
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE UPRAVNE POSLOVE

SANJA MARKANOVIĆ
Tel: 035/371-001
Fax: 035/371-424
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 ADMINISTRATIVNI TAJNIK

RUŽICA RENIĆ
Tel: 035/371-001
Fax: 035/371-424
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

VIJEĆA MJESNIH ODBORA U OPĆINI OKUČANI


MJESNI ODBOR OKUČANI

1.Miroslav Lovrić, predsjednik ulica HVO br. 19, 3530 OKUČANI
2. Vladimir Debeljak, zamj. predsjednika Ulica Stjepana Radića br. 70, 3530 OKUČANI
3. Katica Horvat, član Ulica Grigora Viteza. 14, 3530 OKUČANI
4. Andrej Maras, članUlica Bl. Kard. A. Stepinca 81, 3530 OKUČANI
5. Nataša Vulić, član Ulica Ante Starčevića 3A, 3530 OKUČANI
6. Goran Lalić, član Ulica HVO br. 143 3530 OKUČANI
7. Jure Mandir, član Ulica Stjepana Radića 58, 3530 OKUČANI
8. Dragan Basarić, član Ulica Ante Starčevića 42, 3530 OKUČANI

MJESNI ODBOR BODEGRAJ-LAĐEVAC

1.Pavle Gubić, predsjednika Lađevac 8, 35430 OKUČANI
2. Petar Salamun, zamjenik predsjednika Bodegraj 22, 35430 OKUČANI
3.Vesna Salkić, član Bodegraj 103, 35430 OKUČANI
4. Kata Manzeta, član Lađevac 121, 35430 OKUČANI
5. Ivan Golem, član Bodegraj 169, 35430 OKUČANI
6. Zlatko Begić, član Bodegraj 112, 35430 OKUČANI
7. Vid Stojak, član Lađevac 22, 35430 OKUČANI
8. Petar Pujić, član Bodegraj 102, 35430 OKUČANI
9. Milorad Kočić, članLađevac 122, 35430 OKUČANI

MJESNI ODBOR CAGE – BENKOVAC

1.Krešimir Čolaković, predsjednika Cage 45C, 35430 OKUČANI
2. Kazimir Kljajić, zamjenik predsjednika Benkovac 27, 35430 OKUČANI
3. Davor Mamuza, član Cage 16, 35430 OKUČANI
4. Mario Prgomet, član Benkovac 80, 35430 OKUČANI
5. Ana Barišić, član Cage 121, 35430 OKUČANI
6. Luka Duspara, član Cage 30G, 35430 OKUČANI
7. Nada Jozić, član Cage 38, 35430 OKUČANI

MJESNI ODBOR TRNAKOVAC – BIJELA STIJENA

1. Marinko Šimić, predsjednika Trnakovac 4, 35430 OKUČANI
2. Josip Mijić, zamjenik predsjednika Trnakovac 30, 35430 OKUČANI
3. Ivan Lovrić, član Trnakovac 57, 35430 OKUČANI
4. Suzana Ošap, član Trnakovac 10, 35430 OKUČANI
5 Ivan Jelaš, član Bijela Stijena 43, 35430 OKUČANI
6. Anto Mamić, član Trnakovac 1A, 35430 OKUČANI
7. Nikica Matijević, član Trnakovac 41, 35430 OKUČANI
8. Milan Rađenović, član Trnakovac 39, 35430 OKUČANI

MJESNI ODBOR ROGOLJI (koji obuhvaća naseljena mjesta Gornji Rogolji. Donji Rogolji, Bobare, Lještani, Širinci, Mašićka Šagovina i Žuberkovac)

1.Vinka Žnidarčić, predsjednica Donji Rogolji 48, 35430 OKUČANI
2. Radovan Dobričić, zamjenik predsjednika Ljueštani 13, 35430 OKUČANI
3. Suzana Likić, član Donji Rogolji 14, 35430 OKUČANI
4. Pero Blatanić, član Gornji Rogolji 46, 35430 OKUČANI
5. Zoran Preradović, član Donji Rogolji 33, 35430 OKUČANI
6. Borivoje Angelovski, član Gornji Rogolji 48, 35430 OKUČANI
7. Jovan Trifunović, član Bobare 7, 35430 OKUČANI

MJESNI ODBOR VRBOVLJANI – ČOVAC

1. Marko Ljevar, predsjednikVrbovljani 2A, 35430 OKUČANI
2. Nada Dragičević, zamjenica predsjednika Vrbovljani 46, 35430 OKUČANI
3. Luka Tomić, član Čovac 1B, 35430 OKUČANI
4. Ivan Jularić, član Čovac 118, 35430 OKUČANI
5. Kaja Kljajić, član Vrbovljani 103, 35430 OKUČANI
6. Marinka Blažević, član Vrbovljani 165, 35430 OKUČANI
7. Miladin Savičić, član Čovac 78, 35430 OKUČANI

MJESNI ODBORI U OPĆINI OKUČANI

Početkom lipnja 2006.godine u općini Okučani su održani Izbori za Vijeća mjesnih odbora, na kojima je Hrvatska demokratska zajednica dobila apsolutnu većinu. U 6 Mjesnih odbora od 42 mandata HDZ je pripalo 31.

1. MO OKUČANI (Obuhvaća naseljeno mjesto Okučani)
1. Slavko Kutlić M.A. Relkovića – predsjednik
2. Stjepan Haluška A. Stepinca – zamjenik predsjednika
3. Slavko Krištić A. Starčevića
4. Željko Siladi A. Starčevića
5. Anka Posavac A. Starčevića
6. Oliver Ojdanić K. Kolba
7. Ksenija Bokulić A. Starčevića

2. MO BODEGRAJ – LAĐEVAC (Obuhvaća naseljena mjesta Bodegraj I Lađevac)

1. Ivanka Gregus Lađevac – predsjednica
2. Iva Rašić, Bodegraj – zamjenica predsjednice
3. Pavle Gubić Lađevac
4. Mirko Čumurdžić Lađevac
5. Vinko Brekalo Bodegraj
6. Mario Mijatović Lađevac

3. MO CAGE – BENKOVAC (Obuhvaća naseljena mjesta Cage I Benkovac)

1. Ivan Golub Cage – predsjednik
2. Mario Prgomet Benkovac – zamjenik predsjednika
3. Ivan Begić Cage
4. Tomo Jurinović Benkovac
5. Dijana Šalić Cage
6. Ilija Barišić Cage
7. Ivica Marušić Cage

4. MO VRBOVLJANI – ČOVAC (Obuhvaća naseljena mjesta Vrbovljane I Čovac)

1. Luka Tomić Čovac – predsjednik
2. Marko Ljevar Vrbovljani – zamjenik predsjednika
3. Zdravko Puđa Vrbovljani
4. Nenad Tovarić Čovac
5. Čedo Savičić Čovac
6. Rada Popović Čovac
7. Milan Rakonić Vrbovljani

5. MO TRNAKOVAC (Obuhvaća naseljena mjesta Trnakovac I Bijelu Stijenu)

1. Mirko Juroš Trnakovac – predsjednik
2. Gordana Vuković Trnakovac – zamjenik predsjednika
3. Nikola Knežević Trnakovac
4. Ivana Jelaš Bijela Stijena
5. Ante Jurilj Trnakovac
6. Dubravko Maričić Čaprginci
7. Željko Jurešić Trnakovac

6. MO ROGOLJI (Obuhvaća naseljena mjesta Gonje Rogolje, Donje Roboljem Lještane I Bobare).

1. Vojislav Mandić Gornji Rogolji – predsjednik
2. Dr. Danijel Marušić Donji Rogolji – zamjenik predsjednika
3. Zlatko Likić Donji Rogolji
4. Drago Vukasović Donji Rogolji
5. Zoran Preradović Donji Rogolji
6. Nedeljko vučković Bobare
7. Bojan Romanić Lještani

Zbog malog broja stanovnika-povratnika (njih samo desetak) u selima Širinci, Žuberkovac i Mašićka Šagovina, u kojima još uvijek nema uvjeta za stanovanje, nisu ni osnovani Mjesni odbori.

Budući da je obnova i povratak u tijeku, za očekivati je da će se u dogledno vrijeme i za ta tri sela osnovati Mjesni odbor.

 

nacelnik aca vidakovic

Aca Vidaković

tel: 035 371 001

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Zamjenik načelnika iz reda srpske nacionalne manjine: Siniša Martinović

 

 

 

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OKUČANI

Općinsko vijeće Općine Okučani je predstavničko tijelo građana i tijelo Općine Okučani koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Općine Okučani.

Broj članova predstavničkog tijela određuje se na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („ Narodne novine „ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19).

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četiri godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama ovog Zakona.

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremeni izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četiri godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno odredbama ovog Zakona.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi te svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću. Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Općinskog vijeća.

 

Općinsko vijeće donosi:

 • Statut Općine Okučani,
 • poslovnik o radu,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina čija ukupna vrijednost prelazi 0, 5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju
 • pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna,
 • odluku o promjeni granica Općine Okučani,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješuje predsjednike i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

  Sjednice Općinskog vijeća:
 • sjednice Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća,
 • sjednice Općinskog vijeća su javne,
 • rad sjednice Općinskog vijeća mogu pratiti građani, predstavnici udruga građana i predstavnici medija,
 • ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća odredit će broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

  Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 16/09, 16/13) detaljnije se uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednica, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća Općine Okučani.

Sukladno provedenim izborima za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, održanim 16. svibnja 2021. godine utvrđen je sljedeći sastav Općinskog vijeća Općine Okučani.

 

PREDSJEDNIK:

IVICA PIVAC (HDZ)

 

Potpredsjednik:

JOSIP AGATIĆ (HDZ)

 

Članovi:

HDZ

-BRANKO ŠIMONJI
-PERICA MARAS
-IVANA MIJATOVIĆ
-DRAGAN ŠIMIĆ
-MARINKA BLAŽEVIĆ
-MILAN VUČKOVIĆ
- ANITA MATIĆ
-MARIJA PRACHAR


SDP

- BORISLAV OJDANIĆ
- GORDANA KLJAIĆ


SDSS

-MILENKO EĆIMOVIĆ

 

 

serv inf

 

TELEFONSKI VODIČ (pozivni broj 035)

Općina Okučani 371 001, 371 025

Policijska postaja 211 839

Župni ured Sv.Vida 371 888, 371 800

Ambulanta opće medicine 371 094, 371 577

Stomatološka ambulanta 371 633

Ljekarna 371 026

Osnovna škola 371 033, 371 087

Matični ured 371 002

Porezna uprava 371 145

HT – Telekom 371 020, 371 011

Hrvatske Ceste, Cestarija Okučani 378 001

Hrvatski Radio “Bljesak” 371 777, 371 444

Hrvatske šume, Okučani 371 007

Hrvatske željeznice, Prometni ured 371 048

FINA 371 077

Caffe bar “Antonija” 371 072

Croatia-osiguranje 371 015

INA, benzinska postaja 371 063

Kamen-Psunj 371 185, 371 202

“Klas” s tovilištem 371 305

Kornet 371 699

PBZ Podružnica Novska, Ispostava Okučani 371 093

Restaurant “Park” 371 096

Veterinarska stanica 371 022

Zagrebačka banka, Ispostava Okučani 371 251, 371 302

Dječiji vrtić 371 090

Dom hrvatskih branitelja 371 028

Mladež HDZ-a 371 001

SD Forum 371 591

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.