JAVNA OBAVIJEST

zgrada opcineJAVNA OBAVIJEST
Na temelju članka 77. stavak 2. Zakona o lovstvu (Narodne novine br. 98/18, 32/19 i 32/20) i Programa zaštite divljači za Općinu Okučani na koji je dobivena suglasnost Ministarstva poljoprivrede KLASA:UP/I-323-03/21-02/94, URBROJ:525-11/0580-21-4 od 21. listopada 2021. godine daje se: JAVNA OBAVIJEST

Obavještavaju se korisnici zemljišta koja se nalaze na površinama obuhvata Programa zaštite divljači Općine Okučani, da su dužni kod zaštite svojih površina od šteta od divljači pravovremeno obavijestiti Općinu Okučani o početku šteta na površinama, kako bi Općina mogla postupiti prema spomenutom Programu i Protokolu za postupanje prilikom uklanjanja divljači sa površina na kojima je zabranjeno ustanovljavanje lovišta na području Općine Okučani, sukladno Zakonu o lovstvu.

Poduzimanjem određenih mjera za sprječavanje šteta Općina Okučani nije dužna poduzimati u ograđenim voćnjacima, plantažama i sličnim nasadima koji ne pripadaju površini obuhvata Programa zaštite divljači.

Za ostvarivanje prava zaštite korisnik zemljišta je dužan dati Općini na uvid vlasnički ili posjedovni list, odnosno ugovor o zakupu zemljišta kojeg koristi. Isto tako je dužan na zahtjev Općine omogućiti utvrđivanje položaja zemljišta na kojem je počinjena šteta.
O nastalim štetama obavijestite slijedeće osobe:

Općina Okučani
035 371-001

LU Vepar Okučani
Jure Mandir
098 9277 127

Dokumentacija:

pdfProgram zaštite divljači za Općinu Okučani – naslov

pdfProgram zaštite divljači za Općinu Okučani – elaborat

pdfProtokol za postupanje

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.