SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

 

pdf ETIČKI KODEKS NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U OPĆINI OKUČANI

 

SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

Prema Zakonu o sprečavanju sukoba interesa („Narodne novine“ br. 143/21) propisane su obveze članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu sprečavanja sukoba interesa:

Članak 4. Zakona

1. Predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su donijeti kodeks ponašanja koji se odnosi na članove predstavničkih tijela i sadrži odredbe o sprečavanju sukoba interesa, načinu praćenja primjene kodeksa, kao i o tijelu koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama predstavničkog tijela o povredama kodeksa koji su u njegovoj nadležnosti.
2. Ispunjenje obveze iz stavka 1. ovog članka prati tijelo državne uprave nadležno za koordinaciju mjera za sprečavanje korupcije.
3. Član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana od dana stupanja na dužnost ii stjecanja udjela obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela ako ima 5% ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.
4. Popis udjela iz stavka 3. ovog članka objavljuje se i redovito ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
5. Član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15dana obavijestiti predstavničko tijelo o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj obnaša dužnost člana predstavničkog tijela te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je ta jedinica osnivač ili član.

Izjave vijećnika o udjelu u vlasništvu poslovnog subjekta - preuzimanje

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme