Rekonstrukcija župne crkve Sv. Vida u Okučanima

 

Cilj projekta:

Cilj projekta je jačanje socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganja u obnovu crkve koja je na raspolaganju široj zajednici, a služi za zadovoljenje vjerskih potreba

 

Kratki opis postojećeg stanja:

Projektom se želi rekonsturuirati i obnoviti podest i stepenište na ulazu u crkvu Sv. Vida budući da je navedeni podest i stepenište prema priloženoj foto - dokumentaciji u derutnom stanju te predstavlja opasnost za siguran pristup vjerskom objektu. Ožbukati nedovršeni dio kod žljeba i dolje uski dio oko cijele crkve.

 

Glavne aktivnosti na projektu (kratki opis aktivnosti):

Aktivnosti na projektu obuhvatiti će nabavku svog potrebnog materijala za obavljanje radova, skidanje starog i dotrajalog kamena s podesta i stepeništa ispred crkve, izradu hidroizolacije prije postavljanja kamena na podestu i stepeništu, nabavku i izradu cokla na rukohvatima stepeništa, te postavljanje novog kamena na stepenicama i podestu, žbukanje nedovršenog dijela kod žljeba crkve i dolje uskog dijela oko cijele crkve.

Ukupna vrijednost projekta: 548.856,25 kn

 

Provedba projekta sufinancirana je iz proračuna Republike Hrvatske, sredstva su dodjeljena od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Projekt rekonstrukcija crkve

 

 

 

 

zazeli fza2

 

Po provedenom Natječaju za zapošljavanje teže zapošljivih žena u sklopu Programa "ZAŽELI - faza II" za posao; domaćica u kućanstvu, odnosno briga o starim i nemoćnim osobama, te osobama u nepovoljnom položaju i briga o njihovim kućanstvima, s područja Općine Okučani zaposleno je 30 žena.

Dana 25. rujna 2020. godine u Društvenom domu Okučani sa zaposlenicama je potpisan Ugovor o radu u nazočnosti predstavnika LAG-a Zapadna Slavonija i načelnika Općine Okučani koji je istaknuo važnost provođenja navedenog programa za dobrobit i poboljšanje kvalitete života krajnjih korisnika, a na zadovoljstvo teže zapošljivih žena koje će skrbiti o približno 150 korisnika s područja Općine Okučani.

s1Pokraj igrališta nogometnog kluba Psunj Sokol započeli su radovi na izgradnji novih natkrivenih tribina. Projekt izgradnje tribina ukupne vrijednosti 4.921.475,33 kuna realizirati će se osiguranjem sredstava Europske unije iz poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Sportska građevina vrlo je važna za svaku manju zajednicu jer takav objekt ima široku namjenu za lokalnu zajednicu, stoga će se predmetnim projektom postići sljedeći ciljevi:

– podići razina infrastrukturne opremljenosti i ujednačen regionalni razvoj,

– unaprijediti kvaliteta sportske infrastrukture koja je usmjerena javnoj upotrebi i korištenju te dostupna različitim pojedincima, društvenim i interesnim skupinama općine Okučani i šire okolice,

– unaprijediti kvaliteta života lokalnog stanovništva i specifičnih društvenih skupina kroz stvaranje nove dodane vrijednosti u lokalnoj zajednici

– zaustaviti iseljavanje mladog stanovništva te oživjeti mjesto.

Uz tribine dolaze i popratne prostorije te parking za iste. Rekonstruirat će se nogometno igralište, pomoćni objekti, tribine, rasvjeta, komunalna i prometna infrastruktura i parkiralište za klupske potrebe.
Izvor:www.radiong.hr / Autor: Andrea Pletikosa

zgrada opcineTemeljem čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 100/04, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12., 152/14., 81/15 - pročišćeni tekst i 94/17 - pročišćeni tekst), u vezi sa čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 34. Statuta Općine Okučani („Službene vjesnik Brodsko – posavske županije broj 10/09, 4/13, 3/18 i 7/18) i Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Okučani (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije” br. 28/20), Općinski načelnik raspisuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Okučani.

Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

OBRAZAC ZA PONUDE

 

Projekt

 

Naziv projekta: Rekonstrukcija tribina s građenjem nadstrešnice, rekonstrukcija parkirališta, nogometnog igrališta i građenje malonogometnog igrališta i rasvjete nogometnog igrališta u naselju Okučani


Korisnik projekta: Općina Okučani


Ukupni iznos projekta:4.921.475,33 kn

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme