Godišnji izvještaj
za 2020.

 Polugodišnji izvještaj
za 2020.
 Prijedlog proračuna
za 2021.
 Izglasani proračun
za 2021.
 Proračunski vodič
za građane
pdf pdf pdf  pdf pdf

 

pum 2021 naslovnica 


pdfUpute za izradu proračuna Općina Okučani za razdoblje 2021.-2023. godine

 

2021. GODINA

 

ex Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 30. rujna 2021.

 

pdf Bilješke uz financijski izvještaj 01.09.2021.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Polugodišnji izvještaj i I.rebalans proračuna

 

wordOdluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Okučani za 2021. godinu

wordObrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Okučani za 2021. godinu

wordI. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju proračuna Općine Okučani za 2021. godinu

wordI. Izmjene i dopune proračuna Općine Okučani za 2021. godinu

wordObrazloženje uz I. Izmjene i dopune proračuna Općine Okučani za 2021. godinu

wordI. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području općine Okučani za 2021. godinu

wordI. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju na području općine Okučani za 2021. godinu

wordI. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine Okučani za 2021. godinu

wordI. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2021. godinu

wordI. Izmjene i dopune Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području općine Okučani za 2021. godinu


----------------------------------------------------------------------------------------

 ex Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 30. lipanj 2021. - KONSOLIDIRANI

 

pdfBilješke uz financijski izvještaj 01-06-2021 - KONSOLIDIRANI

 

 --------------------------------------------------------------------------------------

ex Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 30. lipanj 2021.

 

pdf Bilješke uz financijski izvještaj 01-06-2021

---------------------------------------------------------------------------------------

ex Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. ožujak 2021.

 

pdf  Bilješke uz financijski izvještaj 01-03-2021

 

---------------------------------------------------------------------------------------

pdfPRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023.

 

pdf  Odluka i izvršavanju proračuna za 2021. godinu


Razvojni programi za 2021. godinu

wordProgram javnih potreba u kulturi na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram javnih potreba u području dodatnih usluga u zdravstvu na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram javnih potreba u sportu na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

wordProgram utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

 

 

 

2020. GODINA

 Izvješća o izvršenju programa za 2020. godinu

 

pdfIzvješće o izvršenju Programa javnih potreba u području obrazovanja, kulture, sporta, javnog informiranja, manifestacija i udruga građana za 2020. godinu

 

pdfIzvješće o izvršenju Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Okučani za 2020. godinu

 

pdfIzvješće o izvršenju Programa organiziranja javnih potreba u području dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi Općine Okučani za 2020.godinu

 

pdfIzvješće o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu

 

pdfIzvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Općine Okučani za 2020. godinu

 

pdfIzvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu

 

pdfIzvješće o korištenju sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta i zakupa za ribnjake na području Općine Okučani za 2020. g

 

pdfIzvršenja razvojnih programa 2020

 

pdfIzvršenje - socijalna skrb

 

 

-----------------------------------------------

pdfObrazloženje uz godišnji izvještaj za 2020. godinu

 

pdfOdluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Okučani za 2020. godinu

 

-----------------------------------------------

pdfPOPIS DONACIJA I SPONZORSTAVA OPĆINE OKUČANI ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.GODINE

 ----------------------------------------------

pdfProračunski vodič za građane / Proračun u malom 2020.

-----------------------------------------------

 

exIZVJEŠTAJ PRORAČUNA - PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - razina 23

pdfBilješke uz financijski izvještaj - Općina Okučani - razina 23

 

----------------------------------------------

 

exIZVJEŠTAJ PRORAČUNA - PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - razina 22

pdfBilješke uz financijski izvještaj - Općina Okučani - razina 22

 

-----------------------------------------------

pdf Obrazloženje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Okučani za 2020. godinu - 2.rebalans

 

pdf Izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu - Drugi rebalans

 

pdfOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Okučani za 2020. godinu

 

 wordObrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu

 

pdfPolugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020.

 

exKonsolidirani financijski izvještaj 01-06/2020


wordBilješke uz konsolidirani financijski izvještaj 01-06/2020


exFinancijski izvještaj 01-06/2020


wordBilješke uz financijski izvještaj 01-06/2020

pdfRebalans-2020

 

pdfOdluka o izmjenama i dopunama o izvršavanju Proračuna Općine Okučani za 2020. godinu

 

 

 

 

Općina Okučani
Trg. dr. Franje Tuđmana br. 1
35430 OKUČANI
tel: 035 371 001
fax: 035 371 424
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OIB: 06139165681

 

 

STRUČNI SURADNIK ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE I PRAĆENJE PROSTORNOG PLANIRANJA

RUŽA VIDOVIĆ
Tel: 035/371-001
Fax: 035/371-424
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE

SONJA BOŠNJAKOVIĆ
Tel: 035/371-001
Fax: 035/371-424
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE UPRAVNE POSLOVE

SANJA MARKANOVIĆ
Tel: 035/371-001
Fax: 035/371-424
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ADMINISTRATIVNI TAJNIK

RUŽICA RENIĆ
Tel: 035/371-001
Fax: 035/371-424
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

Pristup informacijma

 

Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 

pdfIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

pdfIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

wordObrazac – Zahtjev za pristup informacijama

wordObrazac – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

wordObrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

 

Službenik za informiranje : Sanja Markanović

Kontakt podaci: telefon: 035/371-001

telefax: 035/371-424

e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Izvod iz Zakona o pravu na pristup informacijama

NN 25/13

Članak 18.

(1) Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu.

(2) Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

(3) Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

(4) Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Članak 20.

(1) Na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

(2) U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem.

Članak 21.

(1) Ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja. Rokovi ostvarivanja prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je nadležno tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljeni zahtjev.

(2) Ako tijelo javne vlasti zaprimi zahtjev za pristup informaciji iz članka 15. stavka 2. točke 1. ovog Zakona, a nije njezin vlasnik, dužno je bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev vlasniku informacije, o čemu će obavijestiti podnositelja.

(3) Ako tijelo javne vlasti zaprimi zahtjev za pristup međunarodnoj informaciji, dužno je bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti isti vlasniku informacije, o čemu će obavijestiti podnositelja. Iznimno, tijelo javne vlasti postupit će po zaprimljenom zahtjevu za pristup međunarodnoj informaciji, ako je iz same informacije nedvojbeno vidljivo da je ona namijenjena neposrednoj objavi.

 

 

 

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.