NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA OKUČANI

knjiznicaRAVNATELJICA: Dijana Kašljević

Tel.   035/371-445
RADNO VRIJEME:  ponedjeljak – petak, od 07:00 do 15:00 sati

Osim KNJIŽNICE  koja djeluje pri Osnovnoj školi OKUČANI u općini Okučani postoji  NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA KOJA JE DO 2007. GODINE BILA U SASTAVU Općine Okučani, a na temelju Odluke općinskog vijeća 12. travnja 2007. godine se je osamostalila.

Na temelju članka 9. i 53. Zakona o knjižnicama / Narodne novine broj 105/97 i 104/00/, članka 24. Statuta općine Okučani / Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 3/02, 4/03, 8/04, 5/05  / i članka 48. Poslovnika Općinskog vijeća općine Okučani / Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 3/02 /,  Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 15. sjednici održanoj dana  12. travnja  2007. godine donijelo je

O D  L  U  K  U

o osamostaljivanju Narodne knjižnice i čitaonice  Okučani

Članak 1.

Narodna knjižnica i čitaonica Okučani izdvaja se iz sastava općine Okučani i osamostaljuje se kao javna ustanova pod nazivom “  Narodna knjižnica i čitaonica Okučani  “

Članak 2.

Sjedište narodne knjižnice i čitaonice Okučani jeTrg dr. Franje Tuđmana 1, Okučani

Članak 3.

Djelatnost Narodne knjižnice i čitaonice Okučani obuhvaća sve djelatnosti koje su naznačene i propisane odredbom članka 6. Zakona o knjižnicama.

Članak 4.

Narodnom knjižnicom i čitaonicom upravlja ravnatelj.Ravnatelj Narodne knjižnice i čitaonice organizira rad i poslovanje knjižnice, predlaže plan i program rada, predstavlja i zastupa knjižnicu u tjelima državne i sudske  vlasti, potpisnik je financijske dokumentacije, odgovara za zakonitost rada knjižice i obavlja i druge poslove i radne zadatke predviđene zakonom i Statutom.

Članak 5.

Sredstva za rad Narodne knjižnice i čitaonice Okučani osiguravaju se u proračunu općine Okučani.Narodna knjižnica i čitaonica Okučani sredstva za rad može stjecati i od ministarstava, obavljanjem vlastite  djelatnosti, potporama sponzora, darovanjima i na druge načine sukladno odredbama zakona i statuta.

Dobit ostvarenu kroz rad može se uz suglasnot Općinskog vijeća upotrijebiti za nabavu knjižne građe, opreme i sredstava za rad.

Članak 6.

Općina Okučani kao jedini osnivač Narodna knjižnica i čitaonica Okučani ima prema istoj sva prava i obveze sukladno odredbama Zakona o knjižnicama.Za svoje obveze Narodna knjižnica i čitaonica Okučani odgovara cjelokupnom svojom imovinom, a općina Okučani solidarno odgovara za sve obveze Narodna knjižnica i čitaonica Okučani.
Članak 7.

Ustrojstvo, način rada, ovlasti i upravljanje Narodnom knjižnicom i čitaonicom Okučani, te druga pitanja od značaja za obavljanje poslova pobliže se uređuju Statutom i drugim općim aktom u skladu sa Statutem i ovom odlukom.Statut Narodne knjižnice i čitaonice donosi na prijedlog ravnatelja Općinsko vijeće općine Okučani.

Članak 8.

Rad Narodne knjižnice i čitaonice Okučani je javan, o javnosti rada skrbi ravnatelj.Ravnatelj Narodna knjižnica i čitaonica Okučani dužan je najmanje jednom godišnje podijeti  Općinskom poglavarstvu i Općinskom vijeću općine Okučani izvješće o radu, stanju knjižne građe i financijskim pokazateljima rada knjižnice.

Članak 9.

Narodna knjižnica i čitaonica Okučani i dalje će koristiti za obavljanje svoje djelatnosti prostor koji je i do sada koristila, a sva oprema i imovina koja se nalazi u istom prostoru prenosi se u vlasništvo knjižnice.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.
OPĆINA OKUČANI OPĆINSKO VIJEĆE

——————————–

Klasa: 023-05/01-07/12
Ur. broj: 2178/21-02-07-01
Okučani,  12.  travanj  2007. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Pivac